Αναζητούμε Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανικό Δομικών Έργων

Στην ΑΜΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ, αναζητούμε Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανικό Δομικών Έργων για τη θέση του υπεύθυνου εργοταξίων. Πιο συγκεκριμένα ο υπεύθυνος μηχανικός : Θα έχει την ευθύνη οργάνωσης του εργοταξίου Θα αξιολογεί και θα επιλέγει υπεργολάβους Θα συντάσσει προμετρήσεις και επιμετρήσεις Θα συντονίζει και θα παρακολουθεί τις συμβατικές υποχρεώσεις των συνεργατών και εμπλεκόμενων μερών (μελετητές, υπεργολάβοι, […]